เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN: 0125-4634  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ในเดือน มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, และ กันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-เมษายน 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-28

พฤติกรรมการสะพายกระเป๋าและน้ำหนักกระเป๋าเฉลี่ยของเด็กวัยเรียน

Piyatida Arunwattanachok, Nuanlaor Thawinchai, Maliwan Indongloy, Jindaphon Rungin, Atcharapohn Pichaiworaphat, Kannika Prukmath, Jamjuree Takam, Natthaya Kongaroon

16-29

ดูเล่มทุกฉบับ