ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวาน

Main Article Content

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ จิตตา สาตร์เพ็ชร์ มยุรา ล้านไชย อนวัช สุวรรณกุล คนึงนิจ บุศราคำ ณัฐพงค์ จันจุฬา ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

Abstract

บทคัดย่อ

การยืดอายุการเก็บรักษาส้มเขียวหวานและผลไม้สดชนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวในประเทศไทยนั้นนิยมใช้วิธีการเคลือบผิว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการนำเข้าสารเคลือบผิวหลายสิบล้านบาท ในแต่ละปีการวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติเพื่อลดการนำเข้าแล้วยังเป็นการลดการเสียดุลการค้าจากการนำเข้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาบุกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว จากการศึกษาพบว่าการใช้สารเคลือบผิวที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือผงบุกร้อยละ 0.5 และผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GLK@ สามารถลดการสูญเสียน้ำหนัก และการเหี่ยวของส้มเขียวหวานได้ดีกว่าชุดควบคุมที่ใช้น้ำเปล่า เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90±5 รวมทั้งคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ ปริมาณกรดที่ไตเทรตได้ อัตราการหายใจ และการผลิตเอทิลีนต่ำกว่าชุดควบคุม อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกส้มนั้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จากการทดลองพบว่าชุดการทดลองที่เคลือบด้วยบุก และผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GLK@ นั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวานได้นาน 42 วัน 

คำสำคัญ : สารเคลือบผิวจากบุก; ส้มเขียวหวาน; อายุการเก็บรักษา

 

Abstract

Tangerine orange in Thailand market, is mostly waxed for shelf life prolonging. The import value of wax is more than several ten millions baht.  Research and development of wax from natural materials for reducing its importation value is required, which is also enhanced our own raw materials. This research and development project focused on using konjac as a waxing material for replacement of commercial wax in market. The main ingredient of the product content as a 0.5 % konjac and GLK@ can extend the shelf life of tangerine orange compared to a control (using plain water) when storage at 5oC and 90±5 % of relative humidity, notably customer acceptable and weight loss although no significant difference in peel color change. The changes in physiological and chemical properties of waxed orange including respiration rate, ethylene production, and total soluble solids were lower than the control of untreated fruit. The 0.5 % konjac and GLK@ coating agents could prolong the storage life of treated fruit up to 42 days. 

Keywords: coating from konjac; tangerine orange; storage life

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ