การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA

Main Article Content

จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์ ธีระชัย ธนานันต์ นฤมล ธนานันต์

Abstract

บทคัดย่อ

การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลก้านก่อ 30 ชนิด ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA พบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 จำแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้ 12 ชนิด ส่วนลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA จำแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้ 15 ชนิด อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของทั้งสองบริเวณร่วมกันสามารถจำแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้ดีขึ้น โดยผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดการใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนหลายตำแหน่งร่วมกันสำหรับการจำแนกพืช 

คำสำคัญ : สกุลก้านก่อ; กล้วยไม้; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; การจำแนก; ยีน rpoC1; ชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA

 

Abstract

The nucleotide sequences of rpoC1 gene and trnH-psbA intergenic spacer region were used to assess the genetic relationship among 30 orchid species in the genus Eria. This research found that the nucleotide sequences of rpoC1 gene could be applied to distinguish 12 species, while trnH-psbA intergenic spacer region could be used to differentiate 15 species. In addition, when combining both of the nucleotide sequences together, it showed higher potential to distinguish up to 30 orchid species in the genus Eria. These research results support the idea of exploiting mutilocus barcodes for plant identification. 

Keywords: Eria; orchid; genetic relationship; identification; rpoC1 gene; trnH-psbA intergenic spacer region

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ