INSTRUCTION FOR AUTHOR

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ขอบเขตบทความวิชาการ (scholarly article) และบทความวิจัย (research article) ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์กายภาพ (physical sciences) เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ (2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม (3) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (medical science) เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ (4) วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (engineering and architecture) เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยต้นฉบับต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จำนวน 2-3 ท่าน

ต้นฉบับ : พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 เพียงด้านเดียว เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษแต่ละด้าน 2.54 เซนติเมตร พิมพ์ด้วยอักษรแบบ Browalia New ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน 15 หน้า พร้อมแนบไฟล์บันทึกข้อมูล โดยบทความภาษาไทยต้องมี Abstract (ภาษาอังกฤษ) ด้วย ส่วนรูปและตารางอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทความภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องมีภาษาไทย

          ชื่อบทความ : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 24 ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

          ชื่อผู้เขียน : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18 ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์ (*)

          หน่วยงานต้นสังกัด : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวธรรมดา ขนาด 16 ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียนแต่ละคน

          Corresponding author : ตัวเอน ขนาด 16 ระบุ E-mail address ของผู้รับผิดชอบบทความ

          บทคัดย่อและ Abstract : ตัวธรรมดา ขนาด 16 พิมพ์คอลัมน์เดียว โดยจัดชิดขอบทั้งสองด้าน ความยาวไม่เกิน 250 คำ

          เนื้อหา : ตัวธรรมดา ขนาด 16 พิมพ์คอลัมน์เดียว โดยจัดชิดขอบทั้งสองด้าน ควรประกอบด้วยคำนำ อุปกรณ์ วิธีการ ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยรูปและตารางให้ใส่ไว้ท้ายบทความ

          เอกสารอ้างอิง : หลักเกณฑ์การอ้างอิงใช้ระบบ name-year system เรียงลำดับตามพยัญชนะแรกของชื่อผู้เขียน ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์ โดยต้องระบุชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคน

 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

1. หนังสือหรือตำรา (text)

     1.1 กรณีอ้างโดยตรง

ธีระชัย ธนานันต์, 2553, พันธุศาสตร์โมเลกุล, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี.

ธีระชัย ธนานันต์, 2549, ปฏิบัติการพันธุศาสตร์, เอกสารคำสอน, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี.

ภรณี อุทโยภาศ, 2541, ชีววิทยาเบื้องต้น, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Watson, J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M. and Losick, R., 2004, Molecular Biology of the Gene, 5th Ed, Pearson Education, Inc., San Francisco.

     1.2 กรณีอ้างอิงเอกสารของบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคลหนึ่ง

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, 2540, การจำแนกพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายทางโมเลกุล, . 57-82, ใน ธีระชัย ธนานันต์ (บรรณาธิการ), การจำแนกพันธุ์พืชโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.

Socott, G.E., 1980, Quantitaive Genetics, pp. 300-310, In Love, S.H., Animal Breeding, John wiley Sons, Inc., New York.

     1.3 กรณีหนังสือแปล

อำนวย จรด้วง, 2541, โครงสร้างของยีนและการลอกรหัส, หจก. ที.พี.เอ็น.เพรส., กรุงเทพฯ, แปลจาก Beebee, T. and Burke, J., Gene Structure and Transcription - In Focus, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford.

2. วารสาร (journal)

ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2553, เซลล์ต้นกำเนิด, ว.การเวก 6(1): 8-14.

นฤมล ธนานันต์, ศรัญลักษณ์ นาคขาว และธีระชัย ธนานันต์, 2554, การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโมกและพุดด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19(1): 1-8.

ศักดิ์ ยอดมีกลิ่น, ธำรง เปรมปรีด์, นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์ และละอองทิพย์ มัทธุเรศ, 2553, การจัดการเทคโนโลยีการแบนกล้วยตากระดับชุมชน, ว.คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 6: 190-198.

Phannachrt, K., Elias, Y. and Huang, R.H., 2005, Dissecting the roles of a strictly conserved tyrosine in substrate recognition and catalysis by pseudouridine 55 synthase, Biochemistry 44: 15488-15494.

Utayopas, P., 1997, Fluctuating asymmetry: A potential indicator for environmental monitoring in Thailand, Thammasat Int. J. Sci. Tech. 1(1): 55-61.

3. รายงาน (report and proceeding)

ธีระชัย ธนานันต์, 2549, การจำแนกพันธุ์น้อยหน่าด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี, รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 31 .

นิรมล ศากยวงศ์, 2553, คาร์โบไฮเดรต, เอกสารประกอบการสอนวิชา ทช. 281 ชีวเคมีพื้นฐาน, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 219 .

Schwart, S.E, 1980, Biological Control of Insect Pests, Ann. Meeting Abstr. Amer. Soc. Agr. Sci., p. 37.

กองควบคุมโรคติดต่อ, 2530, หลักการควบคุมแมลงพาหนะนำโรค, เอกสารวิชาการ เล่มที่ 305, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, 20.

นิรนาม, กรรมวิธีการผลิตไส้กรอก, 2536, . 20-24, ใน กลุ่มแม่บ้านผู้แปรรูปอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้รวบรวม), อุตสาหกรรมเกษตร, โรงพิมพ์ไทยวัฒนพานิชจำกัด, กรุงเทพ ฯ.

4. วิทยานิพนธ์ (thesis)

ธีระชัย ธนานันต์, 2538, การโคลนยีนอะมิโนไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิเลตดีอะมิเนสจากจุลินทรีย์ในดิน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ธีระชัย ธนานันต์, 2547, การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Phannachet, K., 2005, Biochemical and Structural Studies of Pseudouridine 55 Synthase, Doctoral dissertation, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Sakkayawong, N., 2006, Application of Chitin of Textile Wastewater Treatment, Ph.D. Thesis, King Monghut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

5. เว็บไซต์ (web site)

เสริมลาภ วสุวัต, ชนิดของบัว-ไม้น้ำวงศ์บัวที่ปลูกเลี้ยงในประเทศไทย, แหล่งที่มา : http://www.thaiwaterlily.com, 8 พฤษภาคม 2554.

Commonwealth of Australia 2011, Bureau of Meteorology (ABN 92 637 533 532 S.O.I. (Southern Oscillation Index) Archives 1876 to present, Available Source: http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml, April 18, 2011.

 

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาพิมพ์ในวารสาร

Thai Journal of Science and Technology

ผู้ส่งบทความ...................................................... ตำแหน่งทางวิชาการ...................................................

ที่อยู่.......................................................................................................................................... ..................................................................... รหัสไปรษณีย์….............…………........……..……...............โทรศัพท์....................................................... E-mail: ………………..……………………………………….................

ประเภทของบทความ     (   ) บทความวิชาการ     (   ) บทความวิจัย

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)................................................................................................................... ...............................................................................................................................................   

               (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................... ...............................................................................................................................................

ผู้เขียนบทความ (ภาษาไทย)............................................................................................................... ...............................................................................................................................................   

                   (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................... ...............................................................................................................................................

ขอรับรองว่าบทความนี้

(   ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว

(   ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามที่ระบุในบทความ

โดยไม่เคยพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์ในวารสารใด และจะไม่ส่งไปเพื่อพิจารณาพิมพ์ในวารสารอื่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่ข้าพเจ้าส่งบทความนี้

 

                                            ลงชื่อ...........................................................

                                                  (….........…….……………………………………..……….) 

                                                   ............./......................../...................