วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Bulletin (Thai Library Association)

วารสารห้องสมุด มีวัตถุ ศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ทดลองการค้นคว้า มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายนและกรกฎาคม - ธันวาคม)


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...