วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Bulletin (Thai Library Association)

วารสารห้องสมุด มีวัตถุ ศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ทดลองการค้นคว้า มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายนและกรกฎาคม - ธันวาคม)


Vol.61 Issue 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

Vol 60, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

Article

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PDF
ปราณี อัศวภูษิตกุล 1-10
พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานการณ์ที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัว ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส PDF
ปวริส มินา 11-20
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย PDF
ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล, น้ำทิพย์ วิภาวิน, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, ราชันย์ นิลวรรณาภา 21-32
การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
สุฑารัตน์ บุญมี, น้ำทิพย์ วิภาวิน, นฤมล รื่นไวย์ 33-46
ห้องสมุดสีเขียว : ห้องสมุดประชาชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทย PDF
ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ 47-56
เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของเอเชีย PDF
ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, สุบิน ไชยยะ 57-80