สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Principal Contact

รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
บรรณาธิการ

Support Contact

สุจิตร สุวภาพ