1.

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

2.

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ)

กองบรรณาธิการ

3.

นางสุภาพร สมจิตต์
(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC))

กองบรรณาธิการ

4.

นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กองบรรณาธิการ

5.

ดร.นฤมล  รื่นไวย์
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

กองบรรณาธิการ

6.

ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

กองบรรณาธิการ

7.

ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กองบรรณาธิการ

8.

นางสาวสุจิตร สุวภาพ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)

ผู้จัดการวารสาร