บรรณาธิการ

Namtip Wipawin, Sukhothai Thannmathirat Open University

Suchit Suvaphab, Thai Library Association, Thailand

Siriwan Puangraya, TLA, Thailand

กองบรรณาธิการ

Suchit Suvaphab, Thai Library Association, Thailand

Siriwan Puangraya, TLA, Thailand