โกศัลวัฒน์ว. (2018). Art of naming on the travel documentary book title of H.R.H. Princess Mana Chakri Sinrindhorn. TLA Bulletin (Thai Library Association), 59(1), 15-26. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/146032