วิภาวินน้ำทิพย์. 2019. “Editorial Note”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63 (1), i. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/195710.