ชุ่มวัฒนะชาคริต, and ทุ่งกาวีเปี่ยมสุข. “Citations of Srinakharinwirot University Theses in History”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 63, no. 1 (June 19, 2019): 91-108. Accessed October 16, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/193778.