เลิศรัตนเคหกาลประสิทธิชัย, วิภาวินน้ำทิพย์, ศราวณะวงศ์จุฑารัตน์, and นิลวรรณาภาราชันย์. “Factors Affecting the Success of Palm-Leaf Manuscript Management in Thailand.”. TLA Bulletin (Thai Library Association) 60, no. 1 (1): 21-32. Accessed December 8, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98326.