1.
วิมลสิทธิชัยน. School Library Makerspaces: Learning Resources for Developing 21st Century Skills. TLA Bulletin (Thai Library Association) [Internet]. 19Jun.2019 [cited 18Oct.2019];63(1):1-9. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/152441