1.
โคทส์ป, วิภาวินน, ชูตินันท์ส, รพีพิศาลโ. The Development of Thailand Tourism Information Services Model. TLA Bulletin (Thai Library Association) [Internet]. 19Jun.2019 [cited 20Oct.2019];63(1):109-32. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/194099