วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ISSN: 1906-0793) เป็นวารสารของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความก้าวหน้าทางการวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สู่ระดับสากล

พิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม) บทความทุกเรื่องที่ลงตีพิมพ์จะได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน

การส่งต้นฉบับ

ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Submission) ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์วารสารบนระบบ ThaiJO ของ TCI https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research 

บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว จะต้องชำระเงินค่าดำเนินการประเมินบทความ (Peer review) สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ เลขที่บัญชี 113-221-984-8 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินส่งมายังบรรณาธิการ ที่อีเมล malivan@rsu.ac.th และ preeyaporn.r@chula.ac.th  เพื่อดำเนินการต่อไป

 

รายละเอียดของวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  [ คลิก ]

รายละเอียดข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ [ คลิก ]

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ [ คลิก ]

 

TLA Research Journal (ISSN: 1906-0793)

Publisher:

Thai Library Association under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn

Focus and Scope:

1. To publish the research publications in library and information science and related fields.

2. To be a forum for sharing of knowledge, opinions and research advancements in Library and information science and related fields.

3. To develop the quality and standard of Thai research works in library and information science to the international level.

Peer Review Process:

All articles are reviewed by at least 2 specialists in the topics and must be approved by editorial board before accepted for publication. 

Publication Frequency:

Biannually (Jan-June and July-Dec)

Open Access Policy:

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

(Article processing charge: TLA member 1,000 Baht, non-member 2,000 Baht)

 

Requirements for Manuscript Submission [ Click here ]