สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2734 9022-3 โทรสาร 0 2734 9021 เว็บไซต์ http://tla.or.th

Thai Library Association (TLA)
1346 Arkarn Songkrua Road 5, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 2 724-9022-3 Fax. +660 2 734-9021 Website: http://tla.or.th

Principal Contact

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (Dr. Ruchareka Wittayawuttikul)
TLA Research Journal Editor

Support Contact

นางสาวสุจิตร สุวภาพ (Ms. Suchit Suvaphab)