การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

Main Article Content

สุบิน ไชยยะ ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ พัชรา รับมา

Abstract

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยในการพัฒนาระบบฯ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PHPMaker v8.0.2 และใช้แนวคิดของ Bigs, Birks, & Atkins (1980) ในการพัฒนาระบบฯ ผลของการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสารสนเทศของการรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Developing Information Systems for Recording Reports to Duty of Personnel in Lamphun Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

Lamphun Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education was developed information systems for recording reports to duty of personnel for used in operations of personnel group. PHPMaker v8.0.2 program was used as tools to
develop systems. The concept of Bigs, Birks, & Atkins (1980) was applied to develop systems. The result of developing information systems for reporting to duty of personnel were systematic and clear as well.

Keywords

Article Details

Section
Research Article