วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เผยแพร่ในเดือนกันยายน และฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ในเดือนธันวาคม

      Thammasat Medical Journal is a publication for dissemination of research and knowledge about medical sciences, applied Thai traditional medicine, public health, and multidisciplinary in health sciences. It is published quarterly: Number 1 (January - March) published in March, Number 2 (April - June) published in June, Number 3 (July - September) published in September and Number 4 (October - December) published in December. It is a peer reviewed journal.

Vol 19 No 1 (2019): January - March

Published: 2019-03-27

Quality of Life of Allergic Rhinitis Patients treated with Ethanolic Benjakul Remedy Extract compared with Loratadine

Katanchalee Houngiam, Waipoj Chaiyawatthanananthn, Arunporn Itharat, Nichamon Mukkasombut, Pannawat Chaiyawatthanananthn

36-45

Health Behaviors of the Bus personnel of Bangkok Mass Transit Authority

Suwannee Juthamaneepong, Jeeraporn Kummabutr, Worathep Phunsawat

164-172

Costello syndrome with trichorrhexis nodosa: A case report

Panwadee Thongcharoensirikul, Kitiwan Rojnueangnit, Vorasuk Shotelersuk, Padcha Pongcharoen

200-205

View All Issues

Indexed in tci