คณะที่ปรึกษา  
ดร.ดาราพร  คงจา  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย  สำนักผู้ตรวจการวิชาการ 
   
   
บรรณาธิการ   
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
   
กองบรรณาธิการ   
ดร.เชษฐา  แก้วพรม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
   
กองบรรณาธิการ   
Dr.Paul Alexander Turner  ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผศ.ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ดร.บุญเตือน วัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
 ดร.นุสรา  ประเสริฐศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
   
   
ผู้จัดการวารสาร  
นางสาวใบศรี นวลอินทร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข