การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นปีการศึกษา 2550 และ 2551

Main Article Content

ปริยานุช คณีกุล สุนีย์ โยคะกุล

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นปีการศึกษา 2550 และ 2551 และประเมินความพึงพอใจจากผู้บังคับ บัญชา ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชากลุ่มละ 455 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชาโดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า

1. ผู้สำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 62.96 เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.70 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 45.83 หลังสำเร็จการศึกษาแล้วปฏิบัติงานในสถานีอนามัยร้อยละ 74.54 ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ในการสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 65.74 และปัจจุบันสอบผ่านแล้วทุกคน ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นหัวหน้างาน ร้อยละ 55.88 ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยร้อยละ 41.18

2. ผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาเรียงตามลำดับคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน และด้านวิชาการ ส่วนผลความพึงพอใจรายข้อ พบว่าข้อที่ผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และข้อที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความสามารถในภาษาต่างประเทศซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

3. การปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานในงานการพยาบาลหลักมากกว่างานรอง ในด้านการพยาบาลหลักนั้นผู้สำเร็จการศึกษามีบทบาทในงานการบริการสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่วนบทบาทที่น้อยที่สุดคือ งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้สำเร็จการศึกษามีการปฏิบัติงานตามบทบาทงานตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค มากที่สุด รองลงมา คือ บทบาทในงานบริการสุขภาพในสถานบริการ และมีบทบาทงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชารายด้าน พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาในด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ ผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าผู้บังคับบัญชาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นอกจากนี้ พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และพึงพอใจน้อยที่สุด ในด้านความสามารถในภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับผลความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

คำสำคัญ: ประเมินผลการปฏิบัติงาน, ผู้สำเร็จการศึกษา, พยาบาลศาสตรบัณฑิต, เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

Abstract

The curriculum of the Bachelor of Nursing Science Program offered at PIHWD is designed for community public health officers working for the Ministry of Public Health, Thailand with the purpose of pursuing a higher education. The objectives of this study aimed to monitor and evaluate nursing performance of graduates from the Bachelor of Nursing Science program who were continuing their education in the community public health program. To achieve this evaluation a mixed methods research design utilizing both qualitative and quantitative approaches was used. A sample of 455 community public health officers who graduated during the year 2007 – 2008 were administered   questionnaires and a subgroup of graduates and their supervisors were interviewed to explore their perceptions of the program. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics and a t-test. Findings indicated a significant difference in the perception of graduate performance in the areas of ethics and personality. There were no statistically significant differences in knowledge and nursing skills. The findings showed that 65.74 % of graduates have earned a license issued by the Nursing and Midwifery Council of Thailand in the first year of graduation. In terms of roles in health promoting hospitals, graduates took responsibility in nursing than the public health officers. This also applied to technical and quality improvement.

Key words:  Bachelor of Nursing Science program, Community Public Health Officers

 

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
คณีกุลป, โยคะกุลส. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นปีการศึกษา 2550 และ 2551. Nursing Journal of The Ministry of Public Health [Internet]. 1 [cited 15Oct.2019];22(1):35-7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4825
Section
บทความวิจัย