รอดทรัพย์ล., & สุรินทรากรอ. (1). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 21(1), 22-34. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4991