อัตโตหิประเสริฐ, อาญาเมืองธีระพงษ์, ประทุมแย้มพัชรี, โยวทิตย์จิราภรณ์, ทิมครปิยะนุช, and ประเสริฐกุลจุฬาลักษณ์. 2018. “A Participatory Management Education Model through Simulated Family System to Develop Humanized Health Care Identity”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 28 (1), 139-51. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121762.