แพรขาวชัจคเณค์, เรืองจุ้ยโพธิพงษ์, ตัณฑ์สุระสุภาพรณ์, บุษมงคลนิชาภัทร, and ทัพซ้ายพจนา. 2018. “Development of Nursing Practice Guidelines for Pain Management in Severe Traumatic Brain Injury and Multiple Injury Patients”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 28 (2), 41-52. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/144721.