รอดทรัพย์ล. and สุรินทรากรอ. (1) “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 21(1), pp. 22-34. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4991 (Accessed: 16December2019).