[1]
เจียมอมรรัตน์ร. and อินทองปานอ., “การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 22, no. 1, pp. 68-75, 1.