[1]
โภคพลากรณ์*ป., ชัยวิบูลย์ธรรม*ส., and ตันติตระกูล**ว., “ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 27, no. 2, pp. 198-213, Aug. 2017.