อัตโตหิประเสริฐ, อาญาเมืองธีระพงษ์, ประทุมแย้มพัชรี, โยวทิตย์จิราภรณ์, ทิมครปิยะนุช, and ประเสริฐกุลจุฬาลักษณ์. “A Participatory Management Education Model through Simulated Family System to Develop Humanized Health Care Identity”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 28, no. 1 (April 30, 2018): 139-151. Accessed May 27, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121762.