แพรขาวชัจคเณค์, เรืองจุ้ยโพธิพงษ์, ตัณฑ์สุระสุภาพรณ์, บุษมงคลนิชาภัทร, and ทัพซ้ายพจนา. “Development of Nursing Practice Guidelines for Pain Management in Severe Traumatic Brain Injury and Multiple Injury Patients”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 28, no. 2 (September 10, 2018): 41-52. Accessed May 26, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/144721.