1.
เจียมอมรรัตน์ร, อินทองปานอ. การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health [Internet]. 1 [cited 19Jul.2019];22(1):68-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830