1.
รอดทรัพย์ล, สุรินทรากรอ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. Nursing Journal of The Ministry of Public Health [Internet]. 1 [cited 16Dec.2019];21(1):22-4. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4991