1.
โภคพลากรณ์*ป, ชัยวิบูลย์ธรรม*ส, ตันติตระกูล**ว. ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health [Internet]. 30Aug.2017 [cited 19Sep.2019];27(2):198-13. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/97733