วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health ) https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>วัตถุประสงค์<br></strong></span>วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น</p> <p>ตั้งแต่ปี 2555 วารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม (อัตราค่าสมาชิก 3 เล่ม 300 บาท/ปี)</p> <div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;">&nbsp;</div> <div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once" style="display: none;">&nbsp;</div> <div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;">&nbsp;</div> The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health en-US วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of The Ministry of Public Health ) 0857-3743 <p>บทความและรายงานวิจัยในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เป็นความคิดเห็นของ ผู้เขียน มิใช่ของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถนำไปอ้างอิงได้</p><div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"> </div><div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once" style="display: none;"> </div><div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"> </div> Caring for Grieving Patients with Terminal Cancer https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112177 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grief is a common phenomenon found in patients with terminal cancer. Nurses should have a knowledge and understanding of grief processes and human reactions to grief, as well as factors related to grief. Care for terminal cancer patients experiencing grief includes assessing patients’ perceptions and needs, creating a healing environment, fostering hope, providing emotional and psychological support, and promoting physical comfort. Such care aims to help patients to spend their limited time meaningfully and to prepare for a peaceful departure.</p> กิตติกร นิลมานัต กฤษณา สังขมุณีจินดา ##submission.copyrightStatement## 2018-02-16 2018-02-16 1 8 Discharge Planning for Orthopedic Patients https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112193 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Discharge planning for patients with bone and joint problems is one of the factors influencing a health service system because discharge planning is a medical care process to promote safety and improve quality of life, specially in the elderly with hip fractures. This elderly group are at high risk for complications and mortality in both hospital and at post discharge as their conditions and functions are deteriorating. These patients need rehabilitation and functional recovery to be independent for their daily living activities. Nurses play important role to promote the ability of the patients and their caregivers in providing effective care as they are the health personnel who spend 24 hours with the patients since they are admitted to the hospital until discharged from the hospital. Therefore, the acute care orthopedic registered nurse plays a key role in assessing, communicating, and responding to the continuing care needs of patients and their families, coordinating community resources, and formulating a timely discharge plan to maximize rehabilitation and recovery.</p> สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป เสาวณี ธนอารักษ์ ธวัชชัย ทีปะปาล ##submission.copyrightStatement## 2018-02-16 2018-02-16 9 18 Computer Syndrome: Imminent Hazard that can be Perceived and Preventable https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112200 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Using computer for a long periods with improper positions and inappropriate environments could can cause computer use syndromes including 1) optical and visionary system related syndrome and 2) usculoskeletal system related syndrome. These syndromes usually affect work performance and health of the user. This article presents guideline for preventing and correcting these syndromes with an emphasis on promotion of workers’ vivid perception of imminent hazard. The perception includes 1) perception of health hazards, 2) perception of health hazard causes, and 3) awareness of health hazard prevention methods. Users are stimulated to perform prevention and correction of computer syndrome when they perceive that they are facing the imminent hazard. The performance of prevention and correction comprises 1) arranging office equipments, 2) arranging working environments, 3) arranging working positions, 4) adapting working methods, and 5) performing behaviors and other preventions for working safety.</p> ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ สกุนตลา แซ่เดียว วรินทร์ลดา จันทวีเมือง ##submission.copyrightStatement## 2018-02-16 2018-02-16 19 31 The Promotion of Morals and Ethics of Nursing Students in the 21st Century https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112209 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Currently, nursing education institutes are acknowledging the importance of ethical promotion for nursing students in the 21<sup>st</sup> century. This article presented the way that Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj has promoted the morals and ethics of nursing students as a case study. The policy to promote morals and ethics by cultivating nursing students to respect human beings and to provide humanistic health care was emphasized. The nursing students were trained by the self-sufficiency philosophy through the contemplative education process and family-like system. The projects and activities were implemented using the PDCA process for student development in teaching and learning activities and extra-curriculum activities. The nursing students reported that they were trained to have morals and ethics from a high to highest level, congruent with a report from stakeholders that they were satisfied with the college’s graduates in moral and ethical aspects at the highest level.</p> วัลทณี นาคศรีสังข์ สุพัตรา ไตรอุดม ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์ ##submission.copyrightStatement## 2018-02-16 2018-02-16 32 45 Effects of Using Simulation-Based Learning for Preparation of Nursing Practicum on Perceptions of Self Efficacy in Performing Nursing Care in a Hospital. https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112221 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This quasi-experimental research study aimed to examine the effects of using Simulation-Based Learning for Preparation of Nursing Practicum in a Hospital, to compare the level of perceived self-efficacy of nursing students in performing nursing care before and after the experiment, and to study the level of nursing students’ satisfaction. The sample consisted of 79 sophomore nursing students of Borommarajonnani college of Nursing, Ratchaburi, of the academic year 2014. All subjects received the Simulation-Based Learning for Nursing Practice Preparation. The instruments used for collecting data was a questionnaire with content validity and reliabilities by Cronbach’s alpha coefficientsof .82, and .78. Data analysis involved descriptive statistics including frequency, percentage, standard deviation, and paired t-test. The results were as follows:</p> <ol> <li>The mean score of perceived self- efficacy of the nursing students after the experiment were significantly higher than that of before the experiment (p&lt; .001);</li> <li>Nursing students’ satisfaction with Simulation-Based Learning for nursing practice preparation was at the high level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.05 , SD=.35). The findings suggest that the teachers who teach in this subject should provide nursing students with learn experiences using Simulation-Based Learning for nursing practice preparation so that they can be more confidence and able to provide nursing care to patients in a hospital.</li> </ol> ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ ดวงแข พิทักษ์สิน ปิยะนาฏ ช่างเสียง อังคณา หมอนทอง ##submission.copyrightStatement## 2018-02-16 2018-02-16 46 58 Administrative Factors and Administrative Processes Associated with Financial and Accounting Performance of the Finance and Accounting Officers in Sub-district Health Promoting Hospital, Phitsanuloke Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112226 <p>This descriptive research aimed to investigate the administrative factors and administrative processes associated with financial and accounting performance of the health personnel responsible for finance tasks in a Sub-district Health Promoting Hospital in Phitsanuloke province. The population consisted of 144 health officers who were appointed in the fiscal year 2015. A sample size of 90 was determined using the Daniel formula.. Systematic random sampling of the population was used and data were collected using questionnaires. The data were analyzed using the Pearson Product Moment correlation coefficient. The results revealed that administrative factors including man power, money, and material had a mean score at a high level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=3.97, SD=.46), and administrative processes, including planning, organizing, directing, coordinating, and reporting had a mean score at a high level (=4.11, SD=.48). Moreover, financial and accounting performance including receiving money, disbursement of funds, cash storage, remittance, accounting records, and accounting reports had a mean score at a high level (=4.32, SD=.53). Data analyses found that administrative factors and administrative processes were statistically significant associated with financial and accounting performance of the finance and accounting officers &nbsp;(r=.340, r=.259, p&lt;.05, respectively). The executives should therefore provide adequate and appropriate budget as well as promote coordination with both internal and external organizations to increase the effectiveness of financial and accounting performance.</p> อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ ##submission.copyrightStatement## 2018-02-16 2018-02-16 59 71 A Systematic Review on Health Care Programmesfor Older Adults with Diabetes Mellitus https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112263 <p>This systematic review aimed to explore existing evidence regarding health care programmes for older adults with diabetes mellitus in Thailand. Studies published between 2007 and 2017 were searched from the ThaiJO database and Google Scholar. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The researchers selected quasi-experimental studies with health care programmes for older adults with diabetes mellitus in Thailand using the research screening criteria developed by the researchers. Quality assessment of the studies were independently reviewed by two researchers following the levels of evidence of Jadad and others for evaluating the studies. The findings showed that there were nine eligible studies. These were quasi-experimental designed studies with comparison of control and experimental groups and the samples were older adults with diabetes mellitus. All studies reviewed showed efficiencies of the programme used according to theobjectives of the studies.</p> เยาวลักษณ์ มีบุญมาก จิตติพร ศรีษะเกตุ วิริยา โพธิ์ขวาง กมลพรรณ หอมนาน ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 72 89 Development of Community-based Palliative Care Model for Patients with Cancer: A Case Study of Banpunruk Suratthani https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112267 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purpose of this community-based participatory action research (CPAR) was to develop and examine the model of palliative care for patients with cancer at Banpunruk, Suratthani. The participants included health care providers, organizations and members of the community, and patients and their families. The PAR process included problem identification and a need assessment, community and team establishment, field and community context surveys, organization founding, model of care planning, action and inquiry(PDCA), outcome evaluation, and model development and distribution.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The result of the study was the development of the Banpunruk Model, which is a community-based palliative care model for patients with cancer. The model development enables concepts of care as well as a model and its outcome in care management appropriate for Banpunruk’s contexts. The concepts of care are based on social support, holistic and humanized care as well as community participation and ownership. The model of care and its model outcomes at Banpunrug integrates the distinctive concepts of Home, Hotel, Hospital, and School Model (HHHS model) to promote a caring atmosphere for patients and families, the community, and healthcare teams in the provision of care to the patients, who live in Banpunruk which mimics staying in their own house, hotel, hospital, and in school. Therefore, patients and families can learn how to take care of themselves and to effectively live well with cancer. Most importantly, they are prepared for a peaceful death. However, the Banpunruk Model is not a perfect one; there are some problems and barriers in its implementation relating to funding and commitment of volunteers.</p> กมลพร สกุลพงศ์ วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-02-17 2018-02-17 90 103 Efficiency Improvement of Patients’ Transportation at the Super Tertiary Hospital in Southern Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112269 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The objectives of this research and development study were to develop an online data recording system for patient transportation and to examine the efficiency of a system performance in regards to time usage, labor and materials. The sample consisted of a head officer of the patient transportation unit, 40 head officers of the customer service units and 64 patient transportation workers. The research instruments consisted of 3 parts, 1) The development of an online recording system which included previous data from patient delivery, manual records, and the opinion from the head officers of the patient transportation, as well as 40 office heads from the customer service units; 2) The instrument for designing the work system was the System Development Cycle using the server with a middleware server. MySQL was used for the database, whilst the Microsoft Visual Basic 6 was used as its software; and 3) the efficiency study section used the patient transportation data recorded by the hospital information system database developed in the year 2016, which was obtained 199,030 records. The data were processed, grouped, and sorted by Fox Base. Data were compared and displayed using Microsoft Excel. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The results showed that the patient transportation data record has been developed from a paper record to a computer online system. The online system could help tracking all real-time services, covering the steps of service request, response, assignment, and individual performance reporting. This information can be used to improve work efficacy. As a result, the overall service achievement in time rate increased from 56.72 percent to 66.35 percent. The on-time service was the lowest at the time periods of 08.00, 12.00, 13.00 and 16.00 hours. The 31-40 year old staff could provide a maximum on-time service at a percentage of 41.07. However, stretchers, that had been used the most, had a percentage of on-time service of 45.01 percent. The lowest on-time service was the zone that receives patients from the wards to the blood screening, physical therapy and rehabilitation units, which is on the ground floor of the building. The results of this research can be used by executives to monitor work performance, manpower management, supply allocation, and work system design leading to service improvement as the researcher has developed an online system to display in real time.</p> จรูญ แก้วมี ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 104 120 Lifestyle, Lifestyle Related to Health and Village Health Volunteer’s Roles in Non-Communicable Diseases Control in Rubber Planters Context https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112271 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This qualitative study aimed to describe rubber planters’ lifestyle, lifestyle related to health and the Village Health Volunteers (VHV) roles in Non-Communicable Diseases (NCD) control in Ban Phai Yai, Wang Nokand, Wang Thong, Phitsanulok. Forty rubber planters and VHVs were included as participants. Semi-structure interview guidelines were used as the research tools. Data were collected by in-depth interviews with a tape recorder, non-participant observations, taking field notes and sound recordings. Content analysis was used to analyze the data.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results showed that: 1) rubber planters’ lifestyle associated with “life timeline” was different from general norm. Lifestyle related to health consisted of consuming energy drinks coffee smoking, and alcohol consumption. They thought that “working was exercise”. They spent time after their morning work for relaxation. Their economic constraints made them stressed, so they participated in merit-making activities and talking with their family or friends to relieve their tension. 2) VHVs expected roles for NCD control included provide appropriate guidelines for problem solving; possess knowledge for appropriate modifications such as checking blood sugar after meals, self-care guidelines, and taking medicine appropriate with the context and time; and participate with community leaders to set activities for health promoting consistent with the community context.</p> วิภาพร สิทธิสาตร์ ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี อุษณี บุญเฟื่อง ขนิษฐา ภัทรเศรษฐเศรณี ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 121 130 Perception of Students and Preceptors towards Clinical Skills Regarding Basic Medical Treatment among Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing, Songkhla https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112272 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This mixed method research study aimed to determine perceptions of students and preceptors towards clinical skills regarding basic medical treatment of nursing students and to identify guidelines for the development of clinical skills regarding basic medical treatment. This research had two parts. The first part was a descriptive study with the sample of 70 senior nursing students and 52 preceptors, selected by the purposive sampling method. Data were collected through a perception of clinical skills regarding basic medical treatment questionnaire, which had Cronbach’ alpha coefficient of 0.86. The data were analyzed using mean and standard deviation. The second part was a qualitative study with 30 informants, 18 senior nursing students and 12 preceptors, selected by the purposive sampling method. Data were collected through focus group discussion with respect to clinical skills regarding basic</p> <p>medical treatment and its development guidelines. Content was validated by a panel of 3 experts. Data were analyzed using content analysis. The results were as follows;</p> <ol> <li>Nursing students and preceptors had a consistent perception towards clinical skills regarding basic medical treatment of the students. It was found that nursing students’ general communication skill and health care advice skill were at a high level with the highest and second highest mean scores respectively, while physical examination skill was at a moderate level with the least mean score.</li> <li>To enhance nursing students’ clinical skills regarding basic medical treatment, the ‘4 Musts’ development guidelines should be achieved, namely 1) must prepare oneself, 2) must prepare students, 3) must initiate mutual development, and 4) must be valuable for evaluation.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings from this research can form baseline information for instructors who are responsible for a course in planning the development of nursing students’ clinical skills regarding basic medical treatment, particularly physical examination skills.</p> ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ สกุนตลา แซ่เตียว อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 131 143 Age Friendly Service in Tambon Health Promoting Hospital of Khuntalae, Suratthani Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112274 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purpose of this descriptive study was to investigate the age- friendly service for older persons and their satisfaction. The sample consisted of 310 hospitalized older persons. The sample was divided into 3 categories people who are well, home-bound, and bed-bound. Data were collected using interviews which were developed from the Age-friendly Nursing Service System: KKU Model, which contains 3 principles and 7 elements. The 3 Principles included service provider, health service system and environment. The 7 elements included 1) Nursing care and hospital environment, 2) Nurse’s attitudes and communication, 3) Organizational management in response to the needs of older persons, 4) Respect and advocacy for the rights of older persons, 5) Supporting of older persons autonomy, 6) Resources of older persons and their families during hospitalization; and 7) Promotion of family care for older persons. The data was analyzed using descriptive statistics (percentage, mean and standard deviation). The results of the study were as follows:</p> <ol> <li>The most service provided was identified as supportive resources for the elderly and their families, followed by supporting the care for the elderly at home, and privilege of the elderly.</li> <li>The average level of overall satisfaction with the age friendly services in the hospital was moderate. The average scores on satisfaction with the categories of the respect and right protection and supporting privilege were at a high level.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of the study suggest that the health promoting hospital provide an age friendly services covering the components of personnel, service system, and environment.</p> วรรณา กุมารจันทร์ กฤษณา คงเคล้า จิราพร วัฒนศรีสิน กนกพร สุคำวัง ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 144 157 Development of Jigsaw Cooperative Learning Technique to Enhance Learning Outcomes of Nursing Students Undertaking Bachelorof Nursing Science Program Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112278 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research and development study aimed to 1) develop a jigsaw cooperative learning technique in the subject of ‘Nursing care of persons with health problems I and 2) investigate the effects of the jigsaw cooperative learning pattern on learning outcomes of nursing students. The study comprised three steps including 1) analyzing existing teaching practices; 2) developing a learning technique to counter any problems identified from the findings of the first step; 3) implementing and testing the new learning technique by comparison with the traditional teaching method on academic achievement and teamwork skills. Jigsaw, a cooperative learning technique, was selected to be evaluated in this area of study. The quasi-experimental with two groups pretest-posttest design was used in this step.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eight nursing instructors who taught the topic of nursing care of persons with alterations in gastrointestinal function were interviewed. A convenient random sampling technique was used to select 12 out of 135 junior nursing students to be interviewed to identify the pedagogical situations. The sophomore students were selected for the sample of the intervention and randomly assigned into two groups: an experimental group (n = 35) and a control group (n =34) in the third step to evaluate the effectiveness of this teaching pattern. The research instruments used in step 1 were a questionnaire and semi-structured interviews. The third step used the academic test score and the teamwork skill score to evaluate the effectiveness of the jigsaw technique.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings revealed that there was a pedagogical problem at a moderate level. Students wanted a variety of teaching methods. The developed jigsaw cooperative learning consisted of four components: the preparation for teaching; the allocation of the group members; the actual teaching; and the evaluation. There was a statistical difference in favor of the experimental group on the academic test score at p=.05. The teamwork skill score after being taught using the jigsaw technique was significantly higher than those of before at p=.005.</p> นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ ศิริพร แก้วกุลพัฒน์ ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 158 171 Movement in District Health Systems in Preventive and Corrective Action against Unplanned Pregnancies in Adolescents: A Case Study of Ban Mo, Saraburi https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112280 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The present study was conducted with the aim of examining the movement in District Health Systems (DHS) in Preventive and Corrective Action against Unplanned Adolescent Pregnancy in Ban Mo District, Saraburi Province, Thailand. According to the conceptual framework and the components of UC CARE in movements in DHS under the cooperative One District One Project (ODOP). Qualitative data was collected in the form of an After-Action Review. The instruments employed in the research included focus group discussion guidelines, in-depth interview guidelines, non-participant observations and informal conversation through content analysis. Data were collected from March-May 2017. The sample was recruited by purposive sampling from people who had participated in the activities for corrective and preventive action against unplanned adolescent pregnancy, conducted from 2014 to 2016. The sample was composed of: 1) primary people: one person responsible for coordinating the project work and two project resource persons for a total of three people; 2) a network team of ten people; 3) twenty adolescents who had passed sex education training programs; 4) ten advisory instructors who had passed training on adjusting attitudes about sex education methods and the development of advisory skills, and 5) ten parents/guardians of youths who had passed training in adjusting attitudes about sex education methods, for a total of 53 people. According to the findings, the participation of parties to the network outside public health agencies continued to be limited even though movement in DHS for prevention and solve the problem of unplanned pregnancy among adolescents in Ban Mo District was based on the components of UC CARE. In other words, despite working together at the Ban Mo District level where services were received as necessary with the participation of the network and community, and work performance benefits both service recipients and providers as well as shared resources and personnel development, participation was low. The participations were mainly in the form of working as resource persons and facilitators. Therefore, the findings of this study indicate a need to promote and push for improvements in cooperation from parties to networks outside public health agencies, including the development of a model for DHS performance in Ban Mo in preventive and corrective action in combating the problem of unplanned pregnancy among adolescents for future strength and sustainability.</p> ศิริวรรณ ทุมเชื้อ นพวรรณ ศิริเขตต์ อุษา จันทร์ขวัญ พรพรรณ พุ่มประยูร ณัฏฐ์นรี คำอุไร พัชนียา เชียงตา ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 172 183 The Study of Child Development Center Services in Muang Pathum Thani https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112284 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The objectives of this descriptive research study were to examine Child Development Center service performance and the relationship between the job specification of teachers and nannies and the Child Development Center service performance in Muang, Pathum Thani. The study population covers 15 Child Development Centers under Local Government Organization across 14 sub districts. The Krejcie and Morgan method was used to identify the sample size of 14 centers . The study surveyed teachers and nannies in the sample centers recruited by a convenient sampling method. The research instruments included a questionnaire and a knowledge test. The study findings revealed that:</p> <ol> <li>for Child Development Center services, the health promotion factor and the children development factor followed the criteria at the highest level, the environment factor, the food cleanliness factor, the personnel factor and the parent involvement factor did at a high level; and</li> <li>for the early childhood care knowledge of teachers and nannies, there was no significant relationship with Child Development Center service performance.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of this study suggest that there should be a staff development plan for the training of teachers and nannies in parenting, child development and child care for at least 20 hours per year.</p> อุษณีย์ เทพวรชัย กัญญา ชื่นอารมณ์ ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 184 195 Factors Influencing Health Promoting Behaviors of Thai Adolescents https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112285 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aims to study the factors influencing Thai adolescents’ health promoting behaviors. A survey research method was used based on the concept of Pender’s health promotion model. Yamane formula was used to identify the sample size and a stratified random sampling method was performed to recruit 400 Thai adolescents . The research questionnaire was developed by the researcher. Data analysis included the use of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and multiple regression analysis. The research results revealed that the factors of obtaining information from various sources (OIV), perceived benefits of action (PBOA), perceived barriers to action (PBTA), and the factor of education (EDU) can predict health promoting behaviors of Thai adolescents (R2=.103, F=11.346, p&lt;.001). The highest prediction variable was obtaining information from various sources (OIV) (β=0.264, t=5.260, p&lt;.001). The moderate predicting factor was the perceived benefits of action (PBOA) (β= -0.204, t=3.969, p&lt;.001) and the lowest predicting factor was the education (EDU) (β=0.134, t=2.779, p= .006).</p> สุริยา ฟองเกิด สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา มนทรา ตั้งจิรวัฒนา สิบตระกูล ตันตลานุกูล ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 196 209 Effectiveness of a New Leg Sleeve for Gynecological Laparoscopic Surgery https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112286 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This experimental research study aimed to compare the results of an original leg sleeve with a new leg sleeve regarding the duration of putting on the leg sleeve, the space from the edge of the leg sleeve to the groin fold of each leg, the surgical site infection rate, and the gynecologists’ and nurses’ satisfactions. The sample consisted of two groups: 1) 36 gynecological patients, who underwent laparoscopic surgery were selected for the study. A block randomization was used to assign 18 patients to an experimental group and the other 18 to a control group. The control group used the original leg sleeve, while those in the experiment group used the new leg sleeve. 2) 16 gynecologists and nurses. The collection data form consisted of 7 parts: demographic data, type of leg sleeve, information regarding concerns related to wearing the leg sleeve, leg length, time taken to put on the leg sleeve, monitoring data for infection at the surgical site and the users’ satisfactions while wearing the leg sleeve. The content validity of the satisfaction questionnaire was 0.84. Comparisons of the demographic data between the 2 groups were obtained using student’s t-test, chi square and fisher exact test. To compare the different types of leg sleeve, information on wearing the leg sleeve, leg length, time taken to put on the leg sleeve, and monitoring data for infection at the surgical site was done via the Wilcoxon rank-sum test, whilst the difference in users’ satisfactions was assessed by the student’s t-test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results showed that differences in the time taken to put on the leg sleeve, the distance from the edge of the leg sleeve to the groin fold as well as user satisfaction were statistically significant between the experimental and control groups (p &lt;.001). The new leg sleeve (used in the experimental group) required less time to put on, the length also covered the groin and overall, the users’ satisfaction was higher than that of the control group (p &lt;.001). There were no differences in surgical site infection between the two groups.</p> ฮอเดียะ บิลยะลา สิรินันท์ ขุนเพ็ชร์ ##submission.copyrightStatement## 2018-02-17 2018-02-17 210 225 Predictive Factors of Alcohol Drinking Behaviors of Draftees in Saraburi Province https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/112287 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research study explored alcohol drinking behaviors, adverse effects on health, and factors predicting drinking behaviors. Participants were 256 draftees from military units in Saraburi province. Data were collected in May 2017 using personal information, adverse effects on health, and social and environment questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis. It showed 64.45% of draftees had temporarily stopped drinking and 27.73% were current drinkers. Drinking frequency in the past month were 32.81% for 1-2 days and 13.67% for 3-5 days. The identification of risk for alcohol dependence was 55.5%, the harmful drinker was 25.8%, and the hazardous drinker was 14.1%. The exposure to alcohol advertisement was at a moderate level. Predictive factors of current drinking were age, exposure to alcohol in the media, and intention to stop drinking. The predictive factors of drinking in the past month were age, education, family drinkers, knowledge about alcohol consequences, alcohol in the media, and intention to stop drinking. The predictive factors of drinking in the past year were age, education, family drinkers, knowledge about alcohol consequences, alcohol in the media, and intention to stop drinking. This study indicates the importance of health promotion and prevention, especially for the draftees that reported to</p> <p>continue with their drinking, on alcohol dependence.</p> ประภาส ธนะ จิราภา บุญศิลป์ นงคาร รางแดง ศิริธร ยิ่งเรงเริง จันทิมา เขียวแก้ว ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-02-17 2018-02-17 226 238