Published: 2015-02-06

ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ท่เี ป็นมะเร็งท่อน้ำดี,Spiritual Needs of Persons with Cholangiocarcinoma

ชนุกร แก้วมณี, พิกุล นันทชัยพันธ์, สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ

15-18