วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 กระบวนการเกิดเป็นมนุษย์ตามแนวพันธุศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ* Abstract   PDF
สุกาญฎา กลิ่นถือศิล**
 
Vol 24, No 3: กันยายน - ธันวาคม 2557 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา,Participatory Learning Process to Build Capacity of Families in Solving Alcohol Problems in Ban Sanpabong, Sanpamuang Sub-district, Muang district, Phayao Province Abstract   PDF
สุภาพรณ์ อุดมลักษณ์, ปัณณธร ชัชวรัตน์, จันทร์จิรา อีนจีน
 
Vol 21, No 2: กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 กระบวนการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาส Abstract   PDF
เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, ประทีป ปัญญา
 
Vol 26, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2559 กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ Abstract   PDF
ดวงเนตร ธรรมกุล, เทียมใจ ศิริวัฒนกุล
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการลดพุงลดโรคลดเสี่ยง Abstract
บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ทางการพยาบาล Abstract   PDF
นงนุช เสือพูมี, วัลทณี นาคศรีสังข์, ประไพพิศ สิงหเสม
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ในกระบวนการดำเนินงานอนามัยชุมชน บทเรียนในการนำทฤษฎีสู่การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในชุมชน Abstract   PDF
บุญชัย ภาละกาล
 
Vol 24, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 การช่วยฟื้นคืนชีพยุค 2010 และการพยาบาล,Cardiopulmonary Resuscitation 2010 and Nursing care CPR 2010 and Nursing care Abstract   PDF
ผาณิต หลีเจริญ
 
Vol 25, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก Abstract   PDF
อุบลรัตน์ ระวังโค, สมภัทร ศรไชย
 
Vol 23, No 3: กันยายน -ธันวาคม 2556 การนำรูปแบบ TTM ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Abstract   PDF
ผาณิต หลีเจริญ
 
Vol 23, No 1: มกราคม -เมษายน 2556 การบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงานศูนย์บริการให้ข้อมูล Abstract   PDF
ฐิติชญา ฉลาดล้น, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การบูรณาการกระบวนการพยาบาลกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการดูแลผู้สูงอายุ Abstract   PDF
นงนุช วงศ์สว่าง*, กมลพร แพทย์ชีพ*, รจนารถ ชูใจ*, นงณภัทร รุ่งเนย**
 
Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558 การบูรณาการวิจัย, ชุมชนเป็นฐานการเรียน, สุขภาพผู้สูงอายุ,Integration of Research, Community based, Health of Elderly Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์, ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, สกาวรัตน์ ไกรจันทร์
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Abstract   PDF
สมพร วัชระศิลป์
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง Abstract   PDF
ธนิตา ฉิมวงษ์, จิราพร นิลสุ, นภาพร วาณิชย์กุล
 
Vol 26, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2559 การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี Abstract   PDF
ขวัญตา เพชรมณีโชติ, ศุภรา หิมานันโต, สุริยา ฟองเกิด
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นปีการศึกษา 2550 และ 2551 Abstract   PDF
ปริยานุช คณีกุล, สุนีย์ โยคะกุล
 
Vol 23, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพชุมชน Abstract   PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ทิพสุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, ปฐมามาศ โชติบัณ, จรูญรัตน์ รอดเนียม, จิรารัตน์ บัวงาม, สุกันยา นัครามนตรี
 
Vol 21, No 1: มกราคม - มิถุนายน 2554 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Abstract   PDF
ปราณี เกษรสันต์
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การพัฒนากระบวนการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลบึงโขงหลง Abstract   PDF
วรรณภา ปราบพาล, โสมภัทร สรไชย
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 การพัฒนาการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี Abstract   PDF
อรวรรณ สัมภวมานะ, ลินดา คล้ายปักษี, พนิดา อาวุธ, โศรตรีย์ แพน้อย
 
Vol 22, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษาตลาดสดกอบกาญจน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
อติญาณ์ ศรเกษตริน, นงเยาว์ ชัยทอง, ชุลีพร เอกรัตน์, บุปผา กิตติพิพัฒน์
 
Vol 24, No 3: กันยายน - ธันวาคม 2557 การพัฒนาความรู้และทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล,Development of Knowledge and Skills of Emergency Medical Services among Volunteer Rescuers at Wungsang Subdistrict Administration Organization, Mahasarakham Province Abstract   PDF
ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, ศิวพล ศรีแก้ว
 
Vol 22, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรังในชุมชนแบบมีส่วนร่วมของภาคีด้านสุขภาพ เครือข่ายโรงพยาบาลอินทร์บุรี Abstract   PDF
ศจีมาศ อุณหะจิรังรักษ์, สินีนาฏ ทิพย์มูสิก, เฉลิมวรรณ ปิ่นแก้ว
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การพัฒนาคุณลักษณะอาจารย์พยาบาลเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก Abstract   PDF
ดวงกมล หน่อแก้ว
 
1 - 25 of 249 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>