วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา Abstract
จันทร์จิรา อินจีน, กนกวรรณ เอี่ยมชัย
 
Vol 22, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรังในชุมชนแบบมีส่วนร่วมของภาคีด้านสุขภาพ เครือข่ายโรงพยาบาลอินทร์บุรี Abstract  PDF
ศจีมาศ อุณหะจิรังรักษ์, สินีนาฏ ทิพย์มูสิก, เฉลิมวรรณ ปิ่นแก้ว
 
Vol 23, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพชุมชน Abstract  PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ทิพสุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, ปฐมามาศ โชติบัณ, จรูญรัตน์ รอดเนียม, จิรารัตน์ บัวงาม, สุกันยา นัครามนตรี
 
1 - 3 of 3 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"