วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจต่อความเครียดในการสอบหลังฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล Abstract  PDF
ปฐมพร โพธิ์ถาวร, สาวิตรี วงค์ประดิษฐ
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก Abstract  PDF
รุจา แก้วเมืองฝาง, พิริยา ศุภศรี, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 ปัจจัยทำนายความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต Abstract  PDF
ทัศนา ทวีคูณ, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน
 
1 - 3 of 3 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"