วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Abstract
จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์, ลักขณา ศิรถิรกุล
 
Vol 21, No 2: กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : กรณีศึกษา โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี Abstract  PDF
กรรณิกา เรืองเดช, อภิรดี แซ่ลิ่ม, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
 
Vol 22, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า และคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้า Abstract  PDF
เยาวภา พรเวียง, วิภาพรรณ หมื่นมา, พิศมัย ศรีสุวรรณนพกุล, วันทนา แก้วยองผาง
 
Vol 24, No 3: กันยายน - ธันวาคม 2557 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะ พึ่งพาในเขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท,Factors Related to Quality of Life among Thai Caregivers of the Chronic Disease Patients with Dependency in Manorom District, Chainat Province Abstract  PDF
เยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม, ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์, มณีรัตน์ พราหมณี
 
Vol 24, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 ประสิทธิผลของการใช้รอกต่อคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพกล้ามเนื้อ และความพึงพอใจของผู้พิการทางกายและเคลื่อนไหว,Effects of Reel Utilization on Quality of Life, Muscle Potential Development, and Satisfaction of People with Disability Abstract  PDF
บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"