วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal care in Three Southern Border Provinces of Thailand Abstract  PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพัน, ศศินาภรณ์ ชูดำ
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี* Abstract  PDF
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สมพร รักความสุข, จิดาภา เรือนใจมั่น, จิตรา สุขเจริญ, ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน ผ่านระบบ e-Learning Abstract  PDF
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, โสภาพันธ์ สอาด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, วรรณพร บุญเปล่ง
 
Vol 23, No 3: กันยายน -ธันวาคม 2556 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถ ของตนเองกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาล Abstract  PDF
จรูญรัตน์ รอดเนียม, สกุนตลา แซ่เตียว, วรวรรณ จันทวีเมือง
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Abstract  PDF
มยุรา นพพรพันธุ์, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ, ธนีนาฎ ณ สุนทร
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Abstract  PDF
ขจิต บุญประดิษฐ, สุทัศน์ เหมทานนท์, จิราพร วัฒนศรีสิน
 
Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract  PDF
พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, พรศรี ดิสรเตติวัตน์
 
Vol 26, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2559 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล Abstract  PDF
นงณภัทร รุ่งเนย, กฤษณา หงษ์ทอง, เพ็ญแข ดิษฐบรรจง, จันทร์จิรา สีสว่าง, ดวงหทัย ยอดทอง
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การได้รับวัคซีน ความรู้และความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท Abstract  PDF
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, อังค์ริสา พินิจจันทร์, เมียว เนียน อ๋อง, พิมใจ ทวีพักตร์, ชมพู่ หลั่งนาค
 
Vol 21, No 2: กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง Abstract  PDF
บุศรินทร์ ผัดวัง, สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Abstract  PDF
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, วรรณพร บุญเปล่ง
 
Vol 21, No 2: กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ความยั่งยืนของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวก ต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Abstract  PDF
กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, ลำเจียก กำธร, มณีนุช ปริสุทธิคุณากร
 
Vol 21, No 2: กรกฏาคม - ธันวาคม 2554 ความรู้ด้านการปฏิบัติการพยาบาลวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี Abstract  PDF
วิรดา อรรถเมธากุล, ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 ผลการใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงต่อทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 Abstract  PDF
ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์, ศิริพร โอภาสวัตชัย, นิชดา สารถวัลย์แพศย์
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลด้วยกิจกรรมสารทเดือนสิบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Abstract
จตุพร ตันตะโนกิจ, นิศารัตน์ นรสิงห์, วิลาสินี แผ้วชนะ
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม Abstract  PDF
สมเกียรติ สุทธรัตน์, พัชนี สมกำลัง
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์กับการ รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Abstract  PDF
จงกลวรรณ มุสิกทอง*, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช*, จรินทิพย์ อุดมพันธุรัก*
 
Vol 25, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี Abstract  PDF
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ และคณะฯ
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Abstract  PDF
บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์, คณิสร แก้วแดง
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ผลของการสอนแบบหรรษาในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี Abstract  PDF
วาสนา อูปป้อ*, ดารินทร์ พนาสันต์*, จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ*
 
Vol 25, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี Abstract  PDF
อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, ศุลีพร เพชรเรียง
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Abstract  PDF
สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, ประกริต รัชวัตร์, สุรางค์ เปรื่องเดช
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจต่อความเครียดในการสอบหลังฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล Abstract  PDF
ปฐมพร โพธิ์ถาวร, สาวิตรี วงค์ประดิษฐ
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี Abstract  PDF
ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล, เปรมฤดี บริบาล
 
1 - 24 of 24 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"