วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน ผ่านระบบ e-Learning Abstract  PDF
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, โสภาพันธ์ สอาด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, วรรณพร บุญเปล่ง
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Abstract  PDF
มยุรา นพพรพันธุ์, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ, ธนีนาฎ ณ สุนทร
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Abstract  PDF
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, วรรณพร บุญเปล่ง
 
1 - 3 of 3 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"