วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558 ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล Abstract  PDF
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การบูรณาการกระบวนการพยาบาลกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการดูแลผู้สูงอายุ Abstract  PDF
นงนุช วงศ์สว่าง*, กมลพร แพทย์ชีพ*, รจนารถ ชูใจ*, นงณภัทร รุ่งเนย**
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี Abstract  PDF
เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหลายโรค Abstract  PDF
แสงเดือน กิ่งแก้ว, นุสรา ประเสริฐศรี
 
Vol 23, No 3: กันยายน -ธันวาคม 2556 ผลของโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ Abstract  PDF
ภาวดี วิมลพันธุ์, ขนิษฐา ขนิษฐา
 
Vol 23, No 3: กันยายน -ธันวาคม 2556 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมร่วมกับการออกกำลังกายด้วย ยางยืดต่อความรู้และความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้สูงอายุ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Abstract  PDF
มนทกานต์ ยอดราช, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
 
Vol 22, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 43 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร Abstract  PDF
สุกิจ ทองพิลา, นิตติยา น้อยสีภูมิ, สุกัญญา เลาหรัตนาหิรัญ
 
Vol 22, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี Abstract  PDF
กาญจนา ปัญญาธร
 
1 - 8 of 8 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"