วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ผลของสื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย Abstract  PDF
สุชาดา ปราบมีชัย *, สมสมร เรืองวรบูรณ์*
 
Vol 24, No 1: มกราคม - เมษายน 2557 การประยุกต์ใช้สติในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Abstract  PDF
สมพร วัชระศิลป์
 
Vol 23, No 3: กันยายน -ธันวาคม 2556 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลลาดบัวขาว Abstract  PDF
กุลฤดี จิตตยานันต์ และคณะ
 
Vol 24, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถ ของตนเอง การกำกับตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและการลดน้ำหนักของ บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา,Effectiveness of a Health Behavior Change Program on Self efficacy, Abstract  PDF
รุสนี วาอายีตา, กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, บุญสิทธิ์ ไชยชนะ, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
 
Vol 24, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชนต่อการส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาทางจิตเวชหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล,Effect of a Self Care Behavior Promotion Program for Chronic Schizophrenic Patients in Community on Psy Abstract  PDF
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, สิริกร สุธวัชณัฐชา, นพภัสสร วิเศษ
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"