วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 การเจริญสติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน Abstract  PDF
ชูชีพ โพชะจา
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหลายโรค Abstract  PDF
แสงเดือน กิ่งแก้ว, นุสรา ประเสริฐศรี
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 พฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยทองในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา Abstract  PDF
ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์, ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย, วรรณา ธนานุภาพไพศาล, จงกลนี ตุ้ยเจริญ
 
Vol 23, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพชุมชน Abstract  PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ทิพสุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์, ปฐมามาศ โชติบัณ, จรูญรัตน์ รอดเนียม, จิรารัตน์ บัวงาม, สุกันยา นัครามนตรี
 
Vol 23, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทีย,Factors Related to Health Behaviors of the Osteoarthritis Patients Post Operation of Total Knee Arthroplasty Abstract  PDF
ไพรัช ยิ้มเนียม
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"