วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครนายก Abstract  PDF
จันทิมา พรเชนศวรพงศ์, เพ็ญศรี ละออ, กวินทร์นาฏ บุญชู
 
Vol 26, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2559 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประเทศไทย Abstract  PDF
ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
 
Vol 21, No 1: มกราคม - มิถุนายน 2554 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี Abstract  PDF
เครือวัลย์ เปี่ยมบริบูรณ์, จรูญลักษณ์ ป้องกัน
 
1 - 3 of 3 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"