วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Abstract  PDF
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, สิริสุดา เตชะวิเศษ, สมศรี สัจจะสกุลรัตน์
 
Vol 25, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี Abstract  PDF
อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, ศุลีพร เพชรเรียง
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 อัตลักษณ์ ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติของบัณฑิตที่สำเร็จตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract  PDF
วิไลพร รังควัต, กนิษฐา ปิ่นสุวรรณ, ศุภิสรา สุวรรณชาติ, วิกานดา ศรีภูมิพฤกษ์, ชนัฎฎา มันสีชุม
 
1 - 3 of 3 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"