วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่ เป็นเบาหวานชนิด 2 ในชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* Abstract  PDF
อรนิตย์ จันทะเสน**, นพวรรณ เปียซื่อ***, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ***
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract  PDF
จีราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง, ฉันทนา นาคฉัตรีย์
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 การเตรียมความพร้อมในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract  PDF
อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุลีพร เอกรัตน์
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Abstract  PDF
สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, ประกริต รัชวัตร์, สุรางค์ เปรื่องเดช
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 พฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยทองในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา Abstract  PDF
ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์, ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย, วรรณา ธนานุภาพไพศาล, จงกลนี ตุ้ยเจริญ
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"