วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Register

Fill in this form to register with this site.

Click here if you are already registered with this or another journal on this site.

Profile

The username must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens/underscores.
The password must be at least 6 characters.
  Joan Alice Smith = JAS

(Your institution, e.g. "Simon Fraser University")
Privacy Statement

ORCID iDs can only be assigned by the ORCID Registry. You must conform to their standards for expressing ORCID iDs, and include the full URI (eg. http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(E.g., department and rank)
Working Languages: Notified by email on publication of an issue of the journal.
: Able to submit items to the journal.
: Willing to conduct peer review of submissions to the site.

* Denotes required field

Privacy Statement

บทความและรายงานวิจัยในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน มิใช่ของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข