วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2016): วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

Research Article

ผลกระทบของตัวแปรส่งผ่านระหว่างคุณภาพของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและ ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย pdf
Hathaikan Wongburan, Sakkarin Nonthapot 3-12
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา pdf
Methawee Wongkit, Ketsirin Kaewsuwan et al. 13-22
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษาตำบล คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา pdf
Khanchit Maraphot, Thaksinat Somboon 23-36
ปัจจัยด้านประสบการณ์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติด้านสารสนเทศอาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ pdf
Numtip Trakulmaykee 37-52
การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี pdf
Malinee Srimaitree 53-65
Aspects of Image Decision Process : Elite Chinese Tourists’ Thailand Revisitation pdf
Pawida Tanathantawee, Siwarat Na Pathum et al. 66-80

General Article

Slow Tourism pdf
Juthathip Sutthitep 81-96