วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism

       อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการจัดทำโดยสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) / Tourism Academic Association of Thailand

มีกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

ISSN    1905–6303

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและการค้นคว้าวิจัย

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

       ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์
และบทพินิจหนังสือ (Book review)

  การส่งบทความตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่    SUBMISSION

  จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ    PUBLICATION ETHICS

 _____________________________________________________________________________

  การรับรองผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการ (13/08/62)

       ตามเงื่อนไขการรับบทความในส่วนของ SUBMISSIONS ข้อ 3 และข้อ 8 ที่ระบุว่าเจ้าของผลงานต้องส่งบทความ
พร้อมแนบหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบอักขราวิสุทธิ์ ประกอบกับผลงานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาอังกฤษทางไวยากรณ์จากเจ้าของภาษาแล้ว (ทั้งบทคัดย่อและเนื้อหา)

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของบทความทุกท่าน แนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย
  บทความ | หลักฐานจากระบบอักขราวิสุทธิ์ | แบบฟอร์มการส่งบทความ   

(หมายเหตุ: การลงชื่อในส่วนของผู้ตรวจสอบภาษา และเจ้าของบทความ รบกวนขอเป็นลายมือชื่อ (Signature) เท่านั้น)

ขอแสดงความนับถือ

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว

2019-06-29

    

ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนในก้าวเข้าสู่ระบบสากล

 

บัดนี้ วารสารกระแสวัฒนธรรม ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)

ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนับเป็นการพัฒนาของวารสารกระแสวัฒนธรรมไปอีกขั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลในฐาน ACI ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asean-cites.org

Vol 14 No 2 (2019): Journal of Thai Hospitality & Tourism (July - December 2019)

View All Issues

Indexed in