วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)
เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)
โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)


วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

Vol 14 No 1 (2019): วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

View All Issues

Indexed in tci