วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย
3.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 12, No 1 (2560): วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

Research Article

การศึกษาตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 pdf
Penpim Phuangsuwan et al. 3-17
การท่องเที่ยว : แม่น้ำตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา pdf
Danupon Sangnak, Aunchistha Poo-udom et al. 18-35
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ pdf
Patcharin Jungprawate 36-49
แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา : สถานที่จัดงานประเภทโรงแรม pdf
Chollada Mongkhonvanit, Rattanaporn Chattiwong 50-65
Quality Management Affecting the Business Performance of Tourism pdf
Nongnout Kanthachai 66-82
Effects of Frequency of Viewing Korean Film on Preference for Korea and Intention to Visit Korea pdf
Walaiporn Rewtrakunphaiboon 83-96
On the Edge of Thai Society toward Tourism Employment pdf
Kanokkarn Kaewnuch 97-112