การศึกษาตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Penpim Phuangsuwan et al.

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประทศไทยที่มีหน้าที่ดำเนินงานจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ในการจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ในสถาบันการศึกษาจำนวน 10 สถาบันสถาบันละ 2 คนรวมเป็น 20 คนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อยู่ทั้งหมด 52 สถาบัน จัดการฝึกอบรมในลักษณะจัดเป็นครั้งคราวและจัดต่อเนื่อง โดยจะตรวจข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation Method) ด้านการเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยได้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview) นำเสนอโดยใช้วิธีการประมวลและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามแนวคิดของไมล์และฮูเบอร์แมน (Miles & Huberman, 1994, pp.134-135) คือทำการจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) แสดงข้อมูล (Data Display) หาข้อสรุปตีความและตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification) เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลการศึกษาได้องค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ 7 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ องค์ประกอบด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านงบประมาณ องค์ประกอบด้านด้านวางแผน องค์ประกอบด้านปฏิบัติการ และองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจะนำตัวบ่งชี้ที่ได้มาทำการทดลองปฏิบัติการจริงโดยจะทำการทดลองจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประมวล สังเคราะห์ วิเคราะห์

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
Research Article
Author Biography

Penpim Phuangsuwan et al.

University of Phayao