การท่องเที่ยว : แม่น้ำตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Main Article Content

Danupon Sangnak Aunchistha Poo-udom et al.

Abstract

          การศึกษาการท่องเที่ยวแม่น้ำตะนาวศรี เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและผลที่ตามมา โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบมุ่งประเด็นคำถามและการตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งประเด็นคำถามไว้เท่านั้น เพื่อให้ผู้ที่ให้ข้อมูลหลักสามารถได้แสดงความคิดเห็น มุมมองและทัศนคติต่อประเด็นคำถามได้อย่างอิสรเสรี และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับโดยใช้การตรวจสอบสามเส้า (Tri-angular Check) จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลเน้นการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball) ในการค้นหาเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลสำคัญจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า แม่น้ำตะนาวศรีคือแม่น้ำที่มีศักยภาพเมาะสำหรับการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของชาวพม่าและกะเหรี่ยง สองฝั่งแม่น้ำ ที่สามารถหาดูได้ยากในประเทศไทย แล้วยังรวมถึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน  

Article Details

Section
Research Article
Author Biographies

Danupon Sangnak

Burapha University

Aunchistha Poo-udom et al.

Burapha University