แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา : สถานที่จัดงานประเภทโรงแรม

Chollada Mongkhonvanit, Rattanaporn Chattiwong

Abstract


              ในปัจจุบันธุรกิจไมซ์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลกทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ขาดแคลน การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา: สถานที่จัดงานประเภทโรงแรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ของสถานที่จัดงานประเภทโรงแรม 2) ตำแหน่งงานที่ขาดแคลนและปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของสถานที่จัดงานประเภทโรงแรม ประชากรที่ทำการศึกษา คือ บุคลากรระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานขึ้นไป แผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกไมซ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ประเภทโรงแรมในประเทศทั้งหมด จำนวน 352 โรงแรม กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ได้โรงแรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 โรงแรม จากนั้นทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Table) โรงแรมละ 1 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพื้นฐานร้อยละ

            ผลการศึกษา พบว่า สถานที่จัดงานประเภทโรงแรมในอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขาดแคลนบุคลากรหลายตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่ขาดแคลนมากที่สุด คือ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) และพนักงานต้อนรับและบริการ (Guest Service Agent) รองลงมาคือ พนักงานขาย (Sales) และแม่บ้าน (Housekeeper) สำหรับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ในธุรกิจโรงแรม ควรให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) การจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 2) จัดอบรมด้านธุรกิจบริการ เน้นเรื่องการมีจิตบริการ (Service Mind) 3) จัดอบรมด้านธุรกิจไมซ์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ทางธุรกิจไมซ์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 


Keywords


การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality and Tourism),สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) Website: http://www.tourismtaat.siam.edu/