วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism

       อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการจัดทำโดยสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) / Tourism Academic Association of Thailand

มีกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

ISSN    1905–6303

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและการค้นคว้าวิจัย

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

       ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์
และบทพินิจหนังสือ (Book review)

  การส่งบทความตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่   > SUBMISSION <

  จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ   > PUBLICATION ETHICS <

  ตรวจสอบค่า  > IMPACT FACTORS <  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยของปี 2560

  เตรียมพบกับ "วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2" เร็วๆ นี้

                       

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว

2019-06-29

             ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนในก้าวเข้าสู่ระบบสากล

Vol 14 No 1 (2019): วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

View All Issues

Indexed in